سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
زینب یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش برق دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر قره ویسی – استادیار بخش برق دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده:
در این مقاله با استفاده از روش هوشمند آتوماتای یادگیری تقویتی ترکیبی پارامترهای بهینه کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسریFOPID برای دنبال کردن ماکزیمم نقطه توانMPPT سیستم فتوولتائیک تعیین میگردند. درکنترل کنند ه های مرسوم از کنترل کننده تناسبی- انتگرالی – مشتقی مرتبه صحیحIOPID استفاده می شودکه مقاومت ودقت کمتری نسبت به کنترل کننده های مرتبه کسری FOPID دارند.در اینجا با استفاده از روش هوشمندآتوماتای یادگیری تقویتی ترکیبی که روشی خودکار ودو مرحله ای وبدون نیاز به شناسایی پارامترهای سیستم فتوولتائیک است ،پارامترهای هر دونوع کنترل کننده مرتبه صحیح ومرتبه کسری تعیین وسپس این دو کنترل کننده از نظر عملکرد مقایسه می گردند