سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد فرهادی امینه – دانشکده برق و کامپیوتر
فرید شیخ الاسلام – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ، کنترل کننده فازی تطبیقی جدیدی براساس مدل تاکاگی -سوگنو ، برای گروه بزرگی از سیستمهای غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است . کنترل کننده مورد نظر ، از روش غیرمستقیم طراحی کنترل کننده های فازی تطبیقی نتیجه گیری شده است ، بطوریکه پارامترها در قسمت تالی مدل تاکاگی-سوگنو ، همانند روشهای فازی تطبیقی بگونه ای تطبیق می یابند تا کنترل کننده فازی تطبیقی مذکور بهترین تقریب از کنترل کننده خطی شده با فیدبک مربوطه باشد . معمو ً لا روشهای طراحی پیچیده ای جهت تعیین پارامترهای کنترل کننده های فازی تاکاگی -سوگنو لازم می باشد ، اما در این مقاله با یکی کردن پارامترهای تطبیق با پارامترهای تاکاگی -سوگنو ، الگوریتم طراحی بسیار آسانتر از روشهای موجود می شود . همچنین همانند سایر کنترل کننده های فازی تطبیقی ، می توان با استفاده از یک کنترل کننده نظارتی ، پایداری سیستم و همگرایی خطای ردیابی به صفر را تضمین نمود . نتایج شبیه سازی روی سیستم پاندول معکوس ، مؤید ویژگیهای کنترل کننده ارائه شده ، می باشد