سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
پریسا صالحیان راد – دانشگاه ازاداسلامی واحدمشهد گروه برق مشهد ایران
ریحانه کاردهی مقدم – دانشگاه ازاداسلامی واحدمشهد گروه برق مشهد ایران

چکیده:
امروزه ماهوارهای کوچک تحقیقاتی بدلایل مختلف ازجمله طراحی برای کاربردی خاص موردتوجه واقع شده است به منظور ایجادارتباط مخابراتی رادیویی /تصویری باایستگاه زمینی لازم است که ماهواره درراستای خاصی قرارگرفته باشد ازسوی دیگر به منظور تامین توان الکتریکی موردنیاز لازم است سلولهای خورشیدی تامین کننده توان باتریهای ماهواره با خورشیدراستای مناسبی داشته باشند ازاین رو کنترل وضعیت ماهواره ازاهمیت خاصی درانجام ماموریت محوله برخوردار است درماهواره های کوچک تحقیقاتی ساختارسیستم کنترل مورداستفاده بایستی ازسادگی و قابلیت اطمینان مطلوبی برخوردار باشد که به این منظور ازروش کنترل مختلف استفاده میشود هدف این مقاله طراحی کنترلرLQR برای مدلی خطی ازوضعیت یک ریزماهواره تحقیقاتی می باشد دراین مقاله ابتدا مدل سیستم وضعیت معرفی وسپس برای این مدل کنترل کننده LQR طراحی شده است نتایج شبیه سازی روی مدل نشان دهنده این است که کنترل کننده LQR طراحی شده عملکردی مناسب برای زمان نشست دارد