سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن برگزین – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق مقدس – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز

چکیده:

در این مقاله مراحل طراحی کوره واحد پایلوت کک سازی تاخیری برای حرارت دهی به خوراک خاص هیدروکربنی سنگین جهت تبدیل آن به کک نفتی و فراورده های مایع با ارزش افزوده بررسی میشود. کوره برای تولید ۱۵۰ کیلوگرم کک نفتی در روز طراحی شده است. طراحی بر اساس روش Lobo-Evansساده شده، انجام شده است. طراحی کوره برای دبی های مختلف خوراک انجام گرفته و حالت بهینه دبی بر اساس برخی از پارامترهای مورد نیاز در واحد کک سازی تاخیری و مینیمم نمودن حجم کوره جهت کاهش هزینه تعیین شده است. نتیجه طراحی بر اساس خصوصیات مورد نیاز پروسس واحد کک سازی تاخیری منجر به کورهای از نوع کوره های اتاقی با لوله های افقی در وسط کوره و حرارتی دهی از طرفین لوله ها با دارا بودن قسمت جابجایی جهت پیش گرمایش خوراک سرد و جریان پایین به بالای خوراک در قسمت تابش همراه با تزریق بخارآب در ورودی قسمت تابش شد. دبی بهینه ۵۰۰ پوند در ساعت بر اساس مینیمم حجم کوره و برآورد نیازهای فرایند کک سازی تاخیری برای کوره به دست آمد. تعداد لوله ها در بخش تابش ۱۴ عدد و در بخش جابجایی ۴ عدد به دست آمد. طول لوله ها ۰,۸۵ متر و قطر خارجی آنها ۳,۴ سانتیمتر تعیین گردید. فاصله مرکز به مرکز لوله ها دو برابر اندازه قطر لوله ها در نظر گرفته شد. بار حرارتی که کوره در قسمت تابش تامین مینماید Btu/hr130000 می باشد.