سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سلطانی – پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان
حسین ثقفی فر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ولی اله پوررجب – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرزاد سمسار – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با بررسی پارامترهای حداقلی در طراحی یکسامانه تصویربردار، معادلات طراحی این سامانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نهایتاً، با انتخاب ابزارهای مورد نیاز، سامانه اپتیکی طراحی شده و مقایسه با نمونههای ایدهآل صورت پذیرد. به همین دلیل، با بررسی مشکلات تصاویر دریافتی سامانه طراحی شده، به ارائه راهحل هایی برای بهبود عملکرد سامانه پرداخته خواهد شد و با طی کردن مراحلی از جمله افزایشکنتراست، جزییات تصویر برای کسب ویژگیهای خاصدنبال میشود