سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج مهدوی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
راحله نوری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
ارمغان حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
سیدمیثم عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمنان

چکیده:

مساله کوتاهترین مسیر از بنیادی ترین و شناخته شده ترین مسائل بهینه سازی ترکیباتی و تئـوری شـبکه بـه شـمار مـی ر ود ، کـه دردهـه گذشته به خاطر کاربرد های فراوان آن در مسیر یابی ، مخابرات ، حمل و نقل، زمانبندی و … توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده اسـت . در یک مساله کلاسیک، مسیر با کوتاهترین طول از میان مجموعه محدودی از مس یرها مد نظر می باشد . در دنیای واقعی طول هرکمان در یـک شبکه ممکن است بیانگر زمان ، هزبنه یا فاصله باشد . از آنجائی که در عمل از عدم قطعیت نمی توان اجتناب نمود ، معمولا طول کمان هـا، نمـی توانند به صورت قطعی بیان شوند . بنابراین استفاده ار داده های فازی منطقی به نظر می رسـد . درایـن مقالـه یـک الگـوریتم جدیـد جهـت یـافتن کوتاهترین مسیر از گره مبدا به هر گره دیگر پیشنهاد شده اسـت . از ویـژ ه گـی هـای ایـن الگـوریتم محاسـبه طـول کوتـاهترین مـسیر SPL و کوتاهترین مسیر SP منطبق با آن با هرنوع عدد فازی پیوسته اعم از مثلثی و ذوزنقه ای می باشد . این الگوریتم ضمن کاهش محاسـب ات ، فاقـد پیچیده گیهای تابع عضویت نیز می باشد