سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید سعدی – کارشناسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
جعفر حبیبی – دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
حمید محمدی – کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

موضوع همکاری منابع توزیع شده جغرافیایی برای حل مسایل بزرگ، محاسباتی نام گرفته است. زمان بندی در گرید محاسباتی در سیستم های نظامی، موبایل و سیستم های کنترل آزمایشگاهی پزشکی که طبیعتا نامترمکز هستند ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمان بندی در گرید یک مساله غیر قطعی است ، پس نمیتوان از الگوریتم های قطعی برای بهبود زمان بندی استفاده کرد. روش های غیر قطعی برای بهبود زمان بندی در گرید عبارتند از : الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوعه ، سرمایش شبیه سازی شده، تپه نوردی و روش های جستجوی ممنوعه، سرمایش شبیه سازی شده ، تپه نوردی و روش های جستجوی مکاشفه ای دیگر. روش های زمان بندی موجود، الگوریتم های غیر قطعی را یا برای کاهشزمان اتمام به کار میبرند یا برایکاهش هزینه اجرا ودر حقیقت کاربر نمی تواند اهمیت دو فاکتور موجود در زمان بندی گرید را مشخص کند. در زمان بندی دو فاکتور موجود در زمان بندی گرید را مشخص کند. در زمان بندی گریددو فاکتور زمان اتمام و هزینه اجرای کار را می بایست بطور همزمان مد نظر قرار داد. نسبت اهمیت کاهش زمان اتمام و هزینه اجرایی بهتر است توسط کاربرد مشخص شود. در این مقاله یک الگوریتم بر پایه الگوریتم ژنتیک برای زمانب ندی وظایف مستقل از هم در گرید محاسباتی پیشنهاد شده است که در آن کاربر می تواند اهمیت زمان اتمام و هزینه اجرای کارهای خود را مشخص کند و زمان بندی وظایف کارهای کاربر بر طبق این دو فاکتور صورت می گیرد.