سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد فاضل زاده حقیقی – استاد یار بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز
آرش تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد – طراحی کاربردی

چکیده:

در این مقاله یک سیستم خبر ه برای انتخاب زنجیر های صنعتی با در نظر گرفتن شرایط کاری ارائه شده است . بدلیل تعدد پارامتر های طراحی استفاده از سیستم خبره برای انتخاب زنجیر موجه است زیرا، با کمک گرفتن از س یستمهای خبره می توان تمام اطلاعات ضروری برای طراحی، اعم از اطلاعات موجود در جداول استاندار د، کاتالوگ شرکتها، خواص مکان یکی، فرمولهای ر یاضی و مهمتر از همه تجرب یات طراحان مجرب را به صورت قواعد اگر و آنگاه در پا یگاه قواعد س یستم گرد آورد و بر اساس آنها مناسب تر ین زنج یر را انتخاب کرد . فرایند طراحی یک س یستم خبره به دو قسمت اصلی تفکیک می شود، اول استخراج اطلاعات از جداول استاندارد وافراد خبره و دوم طراحی یک برنامه کامپ یوتری که با اس تفاده از تکن یکهای و یژه س یستمهای خبره اطلاعات را پردازش کند . در ا ین تحق یق تمرکز ب یشتر معطوف به قسمت دوم است . ورود یهای س یستم عبارتند از سرعت کاری، توان کاری و نوع بار ( از نظر ضربه و شک وارده ) . سپس برنامه با در نظر گرفتن ا ین شرا یط و به کمک روش استنتاج بازگشت زنجیره ائیBackward Chaining ابتدا تمام زنج یرها ئی را که م ی توانند شرای ط مورد نظر را تحمل کنندناسائی نموده ، سپس چند نمونهبرتر را به کاربر پیشنها د می دهد . و در خاتمه یک مثال حل شده به همراه نتایج آن، ارائه گردیده است .