سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی غیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رامین اعیان زاده – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (
فریبرز محمودی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
محمد تشنه لب – دانشیارخواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

موازنه هزینه -زمان در مدیریت انواع پروژه به علت غی رخطی بودن فضای حالت مساله، چال شهایی را در پی دارد. شرط لازم برای مدیریت بهینه پروژه، استخراج روابط بین هزینه و زمان از روی داد ههای مربوط به پروژ ههای مشابه قبلی و تخصیص بهینهمنابع از قبیل زمان و هزینه می باشد. در این مقاله سیستم خبره هوشمندی معرفی شده است که با ترکیب توانای یهای شبکه هایعصبی مصنوعی و برنام هنویسی ژنتیک خطای تخمین روابط بین هزینه و زمان را کاهش داده و پایداری سیستم را افزایش دادهاست. برای تخصیص بهینه منابع نیز از الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی جمعی ذرات استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان داد که سیستم هوشمند ارائه شده در این مقاله علاوه بر پایداری بالا، پاسخ های به مراتب بهتری را در مقابسه با سایر مدل های هوشمند معرفی شده نتیجه می دهد. همچنین اعمال برخی محدودیت های از پیش تعیین شده سبب می شود تا پاسخ سیستم هوشمند معتبر بوده و با نتایج حاصل از عملکرد مدیران پروژه ب اتجربه مطابقت داشته باشد.