سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – استادیار – دانشگاه فرد وسی مشهد دانشکدة مهندسی مکانیک
مهدی شهاب – کارشناس ارشد – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکدة مهندسی مکانیک

چکیده:

اهمیت شناسایی آسیب به سبب اینکه با شناسایی درست و بموقع آسیب می توان از کاهش بازده فرآیند و تولید و یا حتی از کار افتادگی یک سیستم – که معمولا ً با زیانهای مالی و جانی سنگینی همراه است – جلوگیری کرد، نمود خاصی می یابد . در این مقاله یک نرم افزار عیب یاب ، با قابل ی تها ی و ی ژ ه جهت تشخ ی ص محل و اندازه ع ی وب طراح ی شده است که با ارائه مدل مناسب ی از سیستم محرک ماشین ابزار مجهز به ball screw با دقت و سرعت بالا، ( روش مدلسازی مرکب ) ع ی ب یاب ی در اجزاء س ی ستم مورد بررس ی و ارز یاب ی قرار گرفته است . از آنجایی که مدل از جامعیت و دقت بالایی برخوردار است، عیوب در اکثر پارامترهای سیستم، قابل ردیابی و شناسایی هستند . طراحی نرم افزاری کاربردی مب تنی بر شبکه های عصبی – فازی، یک راه عملی ساده و دقیق برای شناسایی عیوب در پارامترهای سیستمها و فرایندهای صنعتی ، با استفاده از مدل شبیه سازی شده آنها را ارائه می کند