سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد طاهری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تکنولوژیهای پیشرفته اطلاعاتی
محمدکاظم اکبری فتیدهی – آزمایشگاه تکنولوژیهای پیشرفته اطلاعاتی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و

چکیده:

سیستمهای نظیربهنظیر ۱، شبکههایی منطقی از گرههای خودمختار هستند که بار سیستم به صورت عادلانه میان این گرهها توزیع شده است و هر گره هم به عنوان سرویسدهنده و هم به عنوان
سرویسگیرنده عمل میکند. برای پیادهسازی این سیستمها، پروتکل Chord با داشتن ویژگیهایی نظیر سادگی، تعداد پیمایش محدود ومتناسب با لگاریتم تعداد گرهها در هنگام جستجوی کلید، مقیاس-
پذیری بالا و انعطافپذیری در ورود و خروج گرهها از شبکه، از عمومیت بالایی برخوردار است. علیرغم برخورداری از این قابلیتها، این الگوریتم به دلیل در نظر نگرفتن توپولوژی شبکه فیزیکی در هنگام ورود گرههای جدید به سیستم، کارایی ضعیفی در مسیریابی میان گرهها نشان می-دهد. در این مقاله، بر اساس پروتکل،Chordپروتکل جدیدی به نام TAC2 معرفی میکنیم. این پروتکل میکوشد تا با معرفی مفهوم حلقهمحلی و نیز در نظر گرفتن ناحیه جغرافیایی گرههای جدید وارد شونده به سیستم، هر گره را به حلقه محلی متناظر با ناحیه جغرافیایی آن پیوند دهد. به این ترتیب، توپولوژی شبکه فیزیکی در ساختار شبکه منطقی رویین ۳ انعکاس داده میشود. نتایج شبیهسازی نشان میدهدکه در مقایسه با پروتکل،Chordپروتکل پیشنهادی ما کارایی بهتریدر مسیریابی ارائه کرده و متوسط مسافت طی شده بستههای ترافیک جستجوی کلید را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد