سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد طاهری – ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی و علوم کامپیوتر
رضا بوستانی –
کوروش زیارتی –

چکیده:

طبقهبندی خطی، پروسهای است که طی آن نمونههای کلاسهای متفاوت، توسط یک تابع خطی (ابرصفحه) طبقهبندی می شوند. برای دادههای با چند کلاس، ترکیب ابرصفحات، رویکرد مفیدی است که فضای تصمیمگیری خطیتکهای ۱ با بازدهی بالا یی را به دست میآورد. روش ترتیبی مبتنی بر معیارSFC) Fisher یک روش شناخته شده بر پایه درخت تصمیمگیری است. در این مقالهSFC با روشی نوین بهبود بخشیده شده است. تنظیم مقدار مناسب آستانه جداسازی و پیشنهاد شرط توقفی ۳ جدید از مواردی است که نتایج طبقهبندی را بهبود میدهد. آزمونهای تجربی، نسبت به طبقهبندیهای خطیتکهای دیگری چونKostin و k-NN نتایج بهتری را نشان میدهند.