سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی معرفیان پور – دانشجوی دکتری مهندسی برق-کنترل دانشگاه تربیت مدرس
وحید جوهری مجد – دانشیار مهندسی برق-کنترل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، به بررسی اثرات اغتشاش خارجی بر سیستم حلقه بسته مساله کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری می پردازی م. بررسی اثرات اغتشاش از این جنبه حائز اهمیت است که بسیاری از جریان های داده در شبکه اینترنت بعنوان جریان های مدل نشده در نظر گرفته م یشوند. برخلاف کارهای گذشته، در اینجا هر دو بخش فرستنده ها و لینک های شبکه دارای دینامیک فرض می شون د. هر فرستنده نرخ ارسال خود را به گونه ای محاسبه می کند که تابع هزینه خود را کمینه نماید. این تابع اختلافی از یک تابع مطلوبیت و یک تابع قیمت گذاری است. قیمت در نظر گرفته شده به طور دینامیکی به مجموع تاخیر صف دیده شده در مسیر ارتباط دارد. شبکه با استفاده ازتقریب جریان سیال و انتخاب یک مدل غیرخطی برای دینامیک لینک مدلسازی می شود. در این تحقیق ابتدا شرایط وجود نقطه تعادل با درنظر گرفتن محدودیت های ح اکم بر مساله استخراج شده و سپس پایداری ورودی- حالت برای سیستم حلقه بسته مساله کنترل ازدحام به ازای اغتشاش های موجود در ورودی و خروجی لینک های شبکه اثبات می شود. در انتها دستاوردهای تئوری مقاله با شبیه سازی یک شبکه چند لینک با استفاده از بسته نرم افزاری ۲ns- مورد ارزیابی قرار
می گیرد.