سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ندا مهرافشان – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور،صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران
میترا احمدی – استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور،صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران
رضا علاءالدینی – مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
شبنم پاکدامن – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور،صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران

چکیده:
قطعه D6S957 یک قطعه۵STR نوکلئوتیدی میباشد. قطعههایSTRدارای یک قطعه کوچک تکرار شونده در داخل خود هستند که درافراد مختلف دفعات تکرار متفاوت است. قطعه تکرار شونده درD6S957قطعهcacagمیباشد. به طور کلی اهداف پروژه به دو دسته هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می شود. هدف اصلی تعیین و تکثیر قطعهSTRبا تکرارهای پنج نوکلئوتیدی و بررسی آن از نظر تشخیص هویت نمونههای انسانی میباشد. اهداف فرعی شامل طراحی پرایمرها، شرایطPCRالکتروفورز و عکسبرداری از نتایج میباشد.لذا برای ارزیابی و اثبات خاصیت منحصر به فرد این قطعه، از خون ۵ نفر به عنوان نمونه استفاده کردیم. برای بدست آوردن شرایط بهینهPCRبعد از استخراجDNAاز یکی از نمونه ها، در دماهای مختلف و حجم های متفاوت منیزیمPCRانجام داده شده است که با انجام الکتروفورز بر روی ژل آگارز و با مشاهده باند مناسب شرایط بهینه مشخص شد. سپس میزان بهینه منیزیم و شرایط دمایی بهینه برای ۵ نمونه اعمال شد که بعد از انجام ۳۰ سیکلPCRبرای نشان دادن بهتر تفاوت موجود بین نمونه ها،محصولPCRبر روی ژل پلی اکریل آمید الکتروفورز شد. از نتیجه آزمایش می توان فهمید تعداد کد های ژنتیکی بیانگر تعداد دفعات تکرارSTRدر هر شخص می باشد و همچنین نشان می دهد که دفعات تکرار در هر شخص متفاوت است و از این خاصیت می توان در تشخیص هویت استفاده کرد.