سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مهدی جعفری – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مهدی قره خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و م
زهرا رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و م

چکیده:

در اکثر عملیات فراوری مواد غذایی از جمله تولید رب گوجه فرنگی، یکی از فرایند های تولید یا نگهداری، فرایندهای حرارتی هستند. مبدل های حرارتی پوسته و لوله نسبت به سایر انواع مبدل های حرارتی مواد غذایی، ارزان تر هستند بویژه زمانیکه قرار است بار حرارتی زیادی منتقل شود. این مبدل ها رامی توان در فشارها و دماهای بالایی (نظیر بخار در فشارbar6 و دمای ˚C 160) بکار برد در نتیجه طراحی و استفاده از این مبدل ها مفید خواهد بود. در این پژوهش یک مبدل حرارتی پوسته و لوله طراحی شد و با توجه به داده های فنی در نظر گرفته و متغیر هایی که برای فرایند گرفتیممقادیر بار الکتریکی، سطح انتقال حرارت، شدت جریان بخار و … بهینه کردیم.نتایج حاصل از بررسی تاثیر سرعت های مختلف سیال بر هزینه سالیانه کل نشان داد که در سرعت m/s 1 هزینه سالیانه کمترین مقدار را داشت. همچنین تاثیر همزمان سرعت سیال ، قطر لوله و تعداد مراحل عبور از لولهبر هزینه سالیانه مورد ارزیابی قرار گرفت که در سرعت m/s 1 ، قطر cm10 و ۴ مرحله عبور از لوله،شاهد کمترین هزینه سالیانه بودیم.