سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سعیدی مهرآباد – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
رحیم احسانی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هی

چکیده:

امروزه تمام سازمانهای دولتی و خصوصی به نحوی به اهمیت وجود یک سیستم اندازه گیری عملکرد پی برده اند. از طرفی چون سیستم های ارزیابی عملکرد برای هر سازمان منحصر به فرد می باشد. لذا طراحی یک سیستم کارای می بایست متناسب با شرایط ان سازمان انجام پذیرند. اما طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد که بتواند بطور دقیق عملکرد سطوح مختلف در سازمان را منعکس کند امری پیچیده بوده و موفقیت ن بستگی به همراستا بودن شاخص های عملکرد و استراتژی های سازمانی دارد. در این مقاله سعهی برآنست که با تمرکز روی یک مرکز تحقیقاتی ضمن شناسایی شاخص های موثر بر عملکرد اجزاء مختلف ساختار آن و تعیین میزان اهمیت آنها، مدلی طراحی نمود که عملکرد یک مرزک تحقیقاتی را به صورت یکپارچه تعیین کند. در این تحقیق ضمن بررسی ادبیات موضوع و شناسایی شاخص های ارزیابی و مدلهای ارائه شده در آن، با استفاده از روش دلفی، تصمیم گیری گروهی و نظرات افراد خبره در یک مجموعه تحقیقااتی که هدف آن انجام پروژه هایه تحقیقاتی با حداقل اعتبارات دولتی و کسب درآمد اختصاصی از انجام پروژه می باشد، شاخص های ارزیابی عملکرد سطوح تعریف شده، شناسایی می شود. سپس مدلی برای ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقاتی با کمک شاخص های شناسایی شده برای اجزاء مختلف آن مرکز طراحی می گردد.