سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نهال نصیری – پژوهشکده هوافضا – وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
کامران رئیسی چرمکانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوافضا

چکیده:

در تحقیق حاضر نحوة طراحی یک مولد ترم والکتریک مناسب برای یک نمونه هواپیمای توربوپراپ پیـشنهاد شـده اسـت . هدف بازیافت مستقیم انرژی در هواپیما به کمک مولدهای ترموالکتریک از انـرژی حرارتـی هدررفتـه در موتـور هواپیمـا است . در این طراحی نحوة تشکیل مولد ترموالکتریک با استفاده از آرایش مناسب حرارتـی و الکتر یکـی واحـدهای p-n و نیز نحوه قرارگیری این المانها در اطراف موتور ذکر شده است . در انتها نیز میزان انرژی حاصل از بکارگیری این مولدهای مستقیم انرژی با میزان انرژی مصرفی مقایسه شده و مقرون به صـرفه بـودن بکـارگیری آنهـا در هواپیمـا و مزایـای آنهـا بررسی شده است .