سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز بلوار مدرس دانشگاه صنعتی
محسن حاتمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد صفائیه بخش فیزیک
مهسا پیرپور – گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز، شیراز بلولر ایمان جنوبی صند

چکیده:

معادلات حاکم بر توری های براگ را برای توری های نوشته شده بر روی مزدوج موازی توسعه داده و با روش المان محدوده به بهینه سازی توان انتقالی و انعکاسی پرداخته ایم. در این محاسبات طول انتقال ، طول موج و دما را به عنوان پارامتر در نظر گرفته و یک کلید کنترل شونده توسط دما طراحی کرده ایم که با تغییر دما می تواند دو طول موج مختلف را از هم جدا و مسیر انتقال آنها را معکوس کند.