سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی بهنام تقدسی – بخش مهندسی برق ‐دانشکده فنی ومهندسی‐ دانشگاه تربیت مدرس
وحید جوهری مجد –

چکیده:

در این مقاله یک کنترلگر فازی تطبیقی برای سیستم ترمز ضدلغزش، طراح یگردیده که در آن از دو جزء تشخیص دهنده سطح جاده و کنترلگر فازی استفاده گردیده است. در سیستم کنترلی طراحی شده ابتدا تشخی صدهنده فازی سطح جاده با استفاده از دو متغیر ضریب لغزش چرخ و شتاب طولی خودرو، لغزش بهینه جاده را تشخیص داده و سپس کنترلگر فازی با استفاده از متغیر ورودی ضریب لغزش چرخ، فشار روغن ترمز را بگونه ای تغییر می دهد که تحتوضعیت های مختلف جاده ای ، ضریب اصطکاک طولی بین تایرها و سطح جاده روی مقدار بیشینه خود که در لغزش بهینه تعیین شده توسط تشخیص دهنده سطح جاده رخ م یدهد، تنظیم گردد. شبیه سازی ها بر روی یک مدل خودرو که در محیط کارگاه زمان واقعی نرم افزار مطلب انجام گرفت ه نشان می دهد که کنترلگر فازی تطبیقی طراحی شده توانسته در تغییر وضعیت جاده ای ، لغزش بهینه جاده را تشخیص و سپس ضریب لغزش چرخ را به سمت آن سوق دهد