سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هومن عربیان – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی برق، پژوهشگاه نیرو
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی برق، پژوهشگاه نیرو
علیرضا شیرانی – پژوهشگاه نیرو
بابک مظفری – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی برق، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

ایجاد فروپاشیهای کلی و جزیی در سیستمهای قدرت ، ایده استفاده از طرحهای حفاظتی که با پیش بینی و تشخیص شرایط اضطراری به انجام برخی اعمال تصحیح کننده در سیستم قدرت پرداخته و از این فروپاشیها جلوگیری نماید، ایجاد گردید . این طرحهای حفاظتی ، در واقع نسل دوم حفاظت سیستمهای قدرت می باشد و فلسفه استفاده از آن با حفاظت دستگاهی ۱ به عنوان نسل اول تفاوت اساسی دارد . مقاله حاضر ابتدا به معرفی طرحهـای حفـاظتی پرداختـه و سپس نوع فرکانسی آن را معرفی و روش طراحی و اجرای آن را بیان می نماید . ایـن طـرح حفـاظتی بـرای شـبکه اسـتانداردNewEnglandطراحی و در نهایت تست می گردد