سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفورا لسادات میرخلف – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله، جایگزیدگی فاصله ی نسبی مکان دو اتم همسان در داخل کاواک را بر مبنای اندازه گیری انتقال فاز نسبی دو قطبی دو اتم در اثر اندرکنش با میدان کوانتیده در رژیم پاشنده مورد بررسی قرار داده ایم. نشان داده ایم که همچون مورد جایگزیدگی مکان در سامانه ی تک اتمی، در مقایسه با میدان عددی میدان همدوس به قدرت تفکیک بیشتری می انجامد.