سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین بهشتی – مدیرعامل شرکت کتاب اول

چکیده:

مطالعه و بازدید عینی آ نچه در کشور های پیشرفته هست، بومی سازی تجربیات به دست آمده در تهران، تمرکز در گرد آور ی و انتشار کتاب اول بانک اطلاعات شهری طی سا لهای گذشته، تجربیات بسیاری را موجب شد که از می ان ای ن تجربی ات فقط ی ک نکته ضروری را یاد آوری و مختصری در خصوص ابعاد آن ذهن خواننده محترم را معطوف می دارم. کد ملی یا کد ده رقمی و تهیه بانک اطلاعات آحاد مردم و به طور هم زمان ارتباط با کد پستی، حرکتی است که سال ها شروع شده و به نظر حقیر در دوره های قبل در پیچ و خم نزاع های سیاسی مورد بی توجهی مسئولین کشور واقع شده است . چرا که تاکنون می باید این پروژه عظیم ملی به بار می نشست و ماحصل اجرای آن در تصمیم سازی کشور به عینه دیده می شد . حداقل فای ده اجرا ی کامل این پروژه ایجاد ظرفیت های امنیتی برای کشور است ولی فواید بسیاری در دل این پروژه در ظاهر ساده مستتر است که مطمئناً بسیاری از گره های اجرایی و مدیریتی کشور را خواهد گشود.
راه حلی بسیار ساده و به نسبت بازدهی که دارد، بسیار ارزان در مقیاس اداره کشور که در این سطور در صدد هستم گوشهای از اهمیت ها و فواید بی شمار آن را یاد آور شوم و این ضرورت را تذکر دهم که اگر دولت این پروژه ملی را با دقت فراوان دنبال و تمام کند در واقع بنیاد اجرایی بسیاری از اقدامات سازنده را بنا نهاده است.
برای آشنایی بیش تر با ابعاد وسیع خواص پروژه کد مل ی شا ید ساده تر ین راه ای ن باشد که از طر ی ق اینترنت سر ی به سا یتpeople.yahoo.com بزنید و در آنسایت ملاحظه بفرمایید که چگونه می توان به تک تک آحاد شهروندان دست یافت و سابقهآ نها را ب هدست آورد . در کشورهای پی شرفته صنعتی پروژه کد ملی با عنوانSocial Securityمعروف است و جریان دارد.
برای نمونه در ایالات متحده آمریکا به هر کس که متولد شده است، به طور خوکار هم زمان با صدور گواه ی تولد، ا ی ن شماره اختصاص پیدا می کند و مهاجرین و افرادی که به تازگی به آن جا وارد می شوند موظف هستند که با ارایه گذرنامه، نشانی و شماره تلفن خود نسبت به اختصاص یک شماره به خود اقدام کنند . جالب این است که هی چگونه فشار و یا اجباری هی چکس را به گرفتن این شماره وادارنمی کند و در عمل تا وقتی که هر کس در آمریکا حضور داشته باشد چنان چه نیازمند هرگونه سرو یس اجتماع ی باشد در عمل بدون داشتن این شماره همه درها به روی او بسته خواهد بود؛ مگر آن که این شماره ارایه شود . در واقع در آ ن جا داشتن این شماره جزو مایحتاج اولیه وحیاتی هر شهروند محسوب می شود . به هر جایی که مراجعه شود احتمال دارد که نام و نام
خانوادگی شما را نپرسند ولی احتمال این که این شماره را نپرسند محال است . در واقع مرکز اطلاعات کشور با ارایه سرو ی سها ی بسیار مفیدی که از طریق شبکه اطلاع رسانی کشور در اختیار شهروندان قرار می گی رد همه را تشو یق و محترمانه وادار به مطالبه اجباری این عدد ده رقمی م یکند.