سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود هادیان دهکردی – دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا علیمرادی – مرکز تحقیقات ریاضیات کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف اصلی در پروتکل های تعیین هویت شناسایی دقیق افراد مجاز برای ورود به یک سیستم م یباشد. مهمترین ویژگیهای یک پروتکل عبارتند از سطح امن یت و میزان اجرایی بودن آن. ما در این مقاله ابتدا منحنی بیضوی و دوتایی ویل را معرفی و سپس به بیان برخ ی روابط ر یاضی موجود م یپردازیم و بعد از آن با معرف ی برخی پروتکل ها در زم ینه تع یین هو ی ت روشه ایی جدی د برای تعیین هویت بر مبنای منحن یهای بیضوی و دوتایی ویل ارائه و سطح امنیت و میزان اجرایی بودن آنها را نشان م یدهیم.