سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مرید – استادیار دانشگاه تربیت مدرس،
هادی میرابوالقاسمی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور آب خاک تهران
هوشنگ قائمی – استاد پژوهشکده علوم جو، سازمان هواشناسی کشور، مهرآباد، تهران

چکیده:

خشکسالی سال های اخیر و صدماتی که به بخشهای مختلف کشور وارد آورده بیش از پیش ضرورت توجه دولت به مدیریت جامع مقابله با خشکسالی با تاکید بر مدیریت ریسک را هشدار میدهد. در مقاله حاضر با بررسی نقش دولت و بررسی برنامهها و مدیریت مقابله با خشکسالی در دیگر کشورها، کلیات یک طرح جامع در مدیریت خشکسالی متناسب با شرایط کشور ایران ارائه شدهاست. در این طرح برای دولت نقش نظارتی و هماهنگی و راهبردی پیشنهاد شده و مرکز ثقل آن در استانها تحت عنوان شورای استانی مقابله با خشکسالی، درنظر گرفتهشدهاست. کمیتههای چهارگانهای در استانها وظیفه پشتیبانی از این شورا را در زمینههای علمی، اجرائی، ارزیابی و آگاهی عمومی عهدهدار هستند. از اصلیترین وظائف شوراها تدوین برنامه مقابله با خشکسالی برای آن استان خواهد بود. مجموعه هماهنگ برنامه و مدیریت جامع پیشنهادی، شرایط لازم برای برخورد فعال با خشکسالی و گذر از مدیریت بحران به مدیریت ریسک را فراهم خواهدآورد.