سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدعباس خوشنویس – مهندسین مشاور آ بورزان, مدیرعامل
سیدعلی اصغر ابوطالبی – مهندسی نمشاور آ بورزان, رئیس هیئت مدیره
بهمن میرزاپور – مهندسین مشاور آ بورزان, کارشناس ارشد
عبدالرزاق سخراوی –

چکیده:

هدف از اجرای شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر، برداشت آب جهت احیا و آبیاری ۳۶۰۰۰ هکتار اراضی دشت میاناب م یباشد. نیاز آبی این اراضی حدود ۴۰ مترمکعب در ثانیه است.
دراین مقاله پس از ارائه خلاص های ازسوابق طرح، نکات اصلی طراحی و ویژگیهای اجرایی این شبکه، مورد بررسی قرار گرفته است. حسن تعامل بین سازمان آب و برق خوزستان و سازمان
میراث فرهنگی و دقت نظر طراحان پروژه در توجه به عملکرد حلقه آبی شوشتر و تحلیل مهندسی این مجموعه باستانی و الزام مجریان طرح به رعایت ضوابط حفظ و احیای این میراث و شاخص مهندسی که در نوع خود در جهان ب ینظیر است، علل موفقیت طرح و به بهر هبرداری رسیدن شبکه آبیاری و زهکشی میاناب و احیای نهر قدیمی داریون در قالب مهندسی روز بوده است