سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی گل محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- داروسازی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده ها
شهره فاطمی – دانشیار، دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دا

چکیده:

در مقال ة حاض ر سعی بر این است که اهمیت مدلسازی آماری و ضرورت کاربرد آن بیان شود و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از شبیه سازی مقایسه شود . برای این منظور فرایند تولید سیکلوهگزانون از طریق هیدروژن زدایی از سیکلوهگزانول در یک راکتور با جریان قالبی مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات اولیة لازم جهت طرح آزمایشها از نرم افزارASPEN PLUS استخراج گردیده است. بدین صورت که با انجام آنالیز حساسیت برای شرایطمختلف متغیرها، مقدار پاسخ سیستم که بهرة تولید محصول مطلوب می باشد، ارزیابی شده است . سپس نتایج حاصل به گونه ای مرتب می شوند که مطا بق با طرح آزمایشی مربعی یونانی- لاتین بوده و با انجام آنالیز واریانس بر روی این طرح توسط نرم افزارMINITAB اثرات اصلی تعیین می شوند . پس از این مرحله برای هر یک از متغیرها سطوحمناسبی انتخاب شده و طرحی به صورت ترکیبی از طرحهای فاکتوریل دوسطحی و سه سطحی ترتی ب داده شده که در آن اثرات متقابل متغیرها در نظر گرفته شده و مدل آماری پیش بینی کنندة رفتار سیستم بدست آورده می شود . در نهایت مقایسه ای بین پیش بینی مدل آماری با نتایج شبیه سازی صورت گرفته و میزان خطای موجود ارزیابی خواهد
شد.