سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیمان محمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع ی آذربایجان غربی
بهزاد سرخی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات غلات کرج
شهناز عاشوری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع ی آذربایجان غربی
معروف خلیلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

معرفی ارقام پر محصول و سازگار جو برای مناطق مختلف کشور از جمله وظایف مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر می باشد. به منظور بررسی عملکرد ارقام ام یدبخش جو و تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان ، طرح تحقیقی – تطبیقی با استفاده از رگه های امیدبخش، CB–۸۱-۱۱، CB–۸۱-۱۳ ، CB–۸۲-۱۱ ،CB–۸۲-۱۰ ،CB–۸۲-۵ ،CB–۸۱-۱۵ و ارقام شاهد ماکویی و CB-74-2 در شهرستان های مهاباد و خوی در شرایط زارع به مورد اجرا گذاشته شد. هر رگه در سه کرت ۲۵ مترمربعی در سه تکرار با از استفاده بلوک های کامل تصادفی کشت شدند. نتایج نشان داد که از نظر ماده خشک رگه های CB–۸۱-۱۳ و CB–۸۲-۱۰ به ترتیب با ۲۰/۶۷۸ و ۲۱/۹۱۵ تن در هکتار رگه های برتر بودند. بین رگه ها از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. در شهرستان های مهاباد و خوی لاین CB–۸۱-۱۳ به ترتیب با ۸/۱۹۳ و ۸/۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را در بین ارقام داشت. درمجموع دو شهرستان رگه CB–۸۱-۱۳ با میانگین عملکرد ۸/۲۲۲ تن در هکتار به تر تیب ۱۱ و ۲۰ درصد عملکرد دانه بیشتر از ارقام شاهد ماکویی و CB-74-2 تولید نمود. نتایج بررسی نشان داد که رگه های امید بخش جو علاوه بر سازگاری خوب نسبت به شرایط اقلیمی استان آذربایجانغربی با داشتن صفات مطلوبزراعی در کنار ارقام شاهد جهت افزایش تنوع ارقام در این استان و مناطق با اقلیم مشابه معرفی شوند.