سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – دانشکده برق, دانشگاه علم و صنعت ایران,
آرش عظیمی نژاد –

چکیده:

در این مقاله راهبردی ابتکاری و کارآ برای تخصیصکانال سازگار با تغییرات زمانی و مکانی ترافیک در یک شبکه سلولی ارائه میگردد. طرح تخصیصکانال پیشنهادی بدون نیاز به اطلاعات سرتاسری از شبکه و تنها با استفاده از اطلاعات محلی مربوط به همکانالهای واقع در حداقل فاصله استفاده مجدد سلول متقاضی کانال, با کاربرد تابع هزینه ای مبتنی بر نرخ تغییرات آتی ترافیک شبکهسلولی کانال بهینه را بمنظور استقراضگزینش میکند. همچنین کاربرد ایده تخصیصمجدد کانال, قابلیت حمل ترافیک طرح تخصیص کانال پیشنهادی را به گونه ای چشمگیر ارتقاء داده است. بمنظور ارائه محکی تا حد ممکن واقعگرایانه از قابلیت حمل ترافیک طرح عرضه شده, با استفاده از یک شبیه ساز ترافیک در محیطهای سلولی که بصورت اختصاصی برای این پژوهش توسعه داده شده و قادر است تاثیر الگوی تحرک کاربران سیار شبکه را در کیفیت سرویس سیستم منظور کند, شاخصهای عملکرد ترافیکی طرح پیشنهادی محاسبه گردیده و با نتایج مشابه مربوط به طرح تخصیصکانال ثابت مقایسه شده اند. نتایج عددی مورد بحث گویای توانمندی طرح پیشنهادی بمنظور کاربرد در یک شبکه سلولی پر ظرفیت با کاربرانی بشدت متحرک میباشند.