سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا متقیان – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) بخش نیروگاه ایران
شهریار شرکتی – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) بخش نیروگاه ایران
شهلا باباپور – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) بخش نیروگاه ایران

چکیده:

تولید همزمان برق، حرارت و برودت بمعنای استفاده بهینـه از انرژی نهفته سوخت مصـرفی در تجهیـزات تولیـد نیـرو مـی باشد . بدین سان که از گرمای بازیـابی شـده در دود خروجـی توربین های گازی یا بخار زیـرکش شـده در چرخـه حرارتـی بخار برای گرمایش آب جهت مصارف گرمایشی و سرمایشی اماکن شهری و صنعتی ( فرآیندی و غیرفرآینـدی ) و تهیـه آب گرم مصـرفی اسـتفاده مـی شـود . از اینـر و رانـدمان حرارتـی واحدهای تولید نیرو تـوأم افـزایش یافتـه، در میـزان مصـرف ســـوخت در محیطهـــای شـــهری و صـــنعتی ( فرآینـــدی و غیرفرآیندی ) صرفه جویی شده و از میزان آلودگی های زیسـت محیطــی کاســته مــی گــردد . مقالــه حاضــر بــه معرفــی طــرح پیشنهادی تولید همزمان برق، حـرارت و بـرودت در نیروگـاه پرند بعنوان بخشی از مطالعـات انجـام شـده در پـروژه ای بـا عنوان " امکان سنجی تولید همزمان برق، حرارت و بـرودت در پنج نیروگاه منتخب کشور ( آبـادان، ارومیـه ، پرنـ د، سـنندج و هرمزگان ) به کارفرمایی معاونت محتـرم امـور انـرژی وزارت نیرو، جهت گرمایش و سرمایش منطقه ای شهر جدیدالاحداث پرند بطور نمونه می پردازد