سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حاتم –
جمهور –
ابولقاسم –
بایر –

چکیده:

اندازه گیری ثقل و ارتفاع بر روی قله دماوند حائز اهمیت فراوان است . تعیین کمترین مقدارثقل درایران، گسـترش خـط کالیبراسـیون ملی ثقل، بهبود مدلهای ملی و محلی پیش بین ی ثقل ، مطالعه وضعیت ایزوستازی مرتفع ترین کوه ایران، بهبود و کنترل مـدل عـددی دانسیته، ارتقای کیفی ژئوئید ، ژئودینامی ک ثقل ، … ، را میتوان در این رابطه ذکرنمود . ازطرف دیگر، دانستن ثقل یک ایستگاه بدون ارتفاع آن ( با دقت ی کسان و معادل ) کاربرد زیادی نخواهد داشت . درحقیقت تغییرات ثقل به دلایل تغییرات ارتفاع، عرض جغرافیائی و آرایش دانسیته داخل زمین رخ می دهد و از بین این عوامل، عامل ارتفاع بصورت محلی مهمترین عامل در تغییر ثقل است . بنـابراین، بـدیهی است که مشاهدات ثقل و ارتفاع بطوردقیق و با هم در بحث مدلسازی میدان ثقل زمین مطرح شود .