سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد دانشجوی دکتری عمران دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در این مقاله طرح بهینه ساختمانهای بلند در برابر زلزله در حالت الاستوپلاستیک با متغیرهای پیوسته و گسسته مورد نظراست. ابتدا سازه اصلی با استفاده از روش تکرار در زیرفضا، به سازه با درجات آزادی کوچکتر تبدیل می شود. سپس سازه حاصل با استفاده از روش تقریبی بار استاتیکی افزایشی، به یک سازه با یک درجه آزادی تبدیل شده و پاسخ سازه با یک درجه آزادی محاسبه میشود. سپس با یک روند معکوس پاسخ سازه اصلی محاسبه شده و سازه با محدودیت پاسخ دینامیکی بهینه م یشود.جهت بهینه سازی از روش ترکیبی الگوریتم وراثتی و شبیه سازی بازپخت فلزات استفاده میشود . در روش ترکیبی، بهینه سازی براساس الگوریتم وراثتی انجام.شده، و احتمال انجام عملگرهای الگوریتم وراثتی با در نظر گرفتن معیارسیگموید کنترل میشود