سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

چکیده:

واگذاری در برگیرنده گستره وسیعی از خط مشی ها و سیاستهایی است که به تشویق مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تامین کالا ها و خدمات و نیز حذف موقعیت انحصاری سازمان ها و بنگاههای دولتی می پردازد و در مفهوم جدید به تجدید نظر در نقشی که مردم در فرایند توسعه ایفا می نمایند تعبیر می شود دراین مفهوم کنترل و نظارت عملیات و فعالیت های سازمانهای دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود. در فرایند واگذاری از یک سو حجم و اندازه سازمان باز تعریف می شود ازسویی دیگر توانایی ها ظرفیتها، و پتانسیل های بالقوه امکان بروز می یابد و با انتقال مالکیت و یا مدیریت سازمان و یا بخشهایی از سازمان وظایف اهداف و رسالت سازمان در تکالیفی که برعهده گرفته است روشن می شود دراین مسیر رویه ها ، رفتارها و عملکردها مهندسی مجدد می شود و سرعت، کفایت، قابلیت ، و شایستگی ها محورهای تغییر تحول و انتخاب قرار می گیرند. گذار و حرکت از اقتصاد تحت کنترل دولت به سمت اقتصاد بازار مستلزم ایجاد فضای رقابتی مناسب برای تصدی فعالیت ها، تغییر ساختار، روشها و رویه ها و توسعه مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی است دراین فرایند چنانچه فضا برای ازادی عمل بخش خصوصی فراهم نگردد امر واگذاری به هدفهای مورد انتظار و نتایج موثر دست نخواهدیافت در تحقیق حاضر محقق در تلاش ا ست تا با ارائه اصول مدیریت فرایندو رویه های واگذاری و مکانیسم نظارت و ارزیابی فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی مدیریت دانشگاه را در انتخاب مسیر عقلایی و تصمیم گیری های اساسی یاری نماید.