سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش عمران
محسن بشارت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش عمران

چکیده:

ا ین مقاله از روش الگوریتم ژن تیک به همراه شبکه های عصبی موجکی به عنوان تقریب ساز نیروهای دینامیکی، جهت بهینه سازی ساز ه های دریایی با متغیرهای گسسته استفاده شده است . در طرح بهینه سازه های دریایی، ماهیت دینامیکی نیروها منجر به افزایش زمان تحلیل سازه و در نهایت طولانی شدن فرآیند بهینه سازی می گردد. به همین جهت در اینگونه موارد از تحلیل تقریبی استفاده می شود . امروزه استفاده از شبک ه های عصبی برای چنین اهدافی ا ین مقاله از روش الگوریتم ژن تیک به همراه شبکه های عصبی موجکی به عنوان تقریب ساز نیروهای دینامیکی، جهت بهینه سازی ساز ه های دریایی با متغیرهای گسسته استفاده شده است . در طرح بهینه سازه های دریایی، ماهیت دینامیکی نیروها منجر به افزایش زمان تحلیل سازه و در نهایت طولانی شدن رآیند بهینه سازی می گردد. به همین جهت در اینگونه موارد از تحلیل تقریبی استفاده می شود . امروزه استفاده از شبک ه های عصبی برای چنین اهدافی (Wave-net) مقادیر تنش حداکثر در اعضا و بیشترین تغییر مکان گرهی ب ا تقریب قابل قبولی درهر چرخه طراحی محاسبه می شود. استفاده از شبک ههای عصبی موجکی باعث افزایش سرعت بهینه سازی به مقدار چشمگیری شده است .شبک ههای عصبی موجکی از ترکیب شبک ه های عصبی انتشار برگشتی (Back Propagation) وتئوری موجک (Wavelet) حاصل شد هاند. درانتهای مقاله با یک مثال عددی کارآیی روش به خوبی نشان داده شده است.