سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهینه سازی یکی از ابزارهای اساسی اقتصاد و مدیریت در حال حاضر می باشد. چرا که از یک سو منابع و امکانات موجود ثابت بوده و حتی در مواردی رو به کاهش می باشد و از سوی دیگر نیازها و درخواستها رو به افزایش است. بنابراین بحث استفاده بهینه از منابع به طور جدی مطرح می شود. آنچه مسلم است روشهای بهینه سازی با توجه به نیازهای موجود در اقتصاد و مدیریت و بخشهای مختلف علوم و مهندسی شکل می گیرد. در سالهای اخیر روشهایی در علم بهینه سازی وارد شده است که با بهره گرفتن از فرآیندهای طبیعی و طبیعت جاندارا ن ابداع گردیده اند. از جملة این روشها میتوان به الگوریتم مهاجرت مورچه ها اشاره نمود. مبنای الگوریتم مهاجرت مورچه ها بر رفتار واقعی مورچه ها در یافتن کوتاهترین مسیر بین لانه و منبع غذا استوار است. مسائل بهینه سازی به دو صورت گسسته و پیوسته مطرح می شوند که بهینه سازی سازه های اسکلتی غالباً به صورت گسسته انجام می گردد. در این مقاله از روش الگوریتم مهاجرت مورچه ها جهت بهینه سازی سکوهای دریایی شابلونی استفاده شده است. نیروی غالب دینامیکی اعمال شده بر این سکوها نیروی زلزله است و تنشهای ناشی از سایر نیروهای دینامیکی نظیر باد، جریانهای دریایی و امواج در مقابل تنشهای نا شی ا ز نیروی مزبور ناچیز و قا بل صرف نظر کردن است. وزن سکو به عنوان تابع هدف مسأله ی بهینه سازی انتخاب گردیده است. قیدهایی که در طی فرآیند بهین هسازی کنترل م یگردند عبارتند از: قید تنش، قید تغییرمکان، متغیرهای بهین هسازی سطح مقطع لول هها هستند که از یک جدول مقاطع لوله ای شکل استاندارد استخراج شده اند.در پایان کارآیی روش، در قالب دو مثال عددی نشان داده شده است.