سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منظور از بهینه سازی در برابر نیروهای دینامیکی یافتن آن دسته از متغیرهای طراحی است که ضمن ارضای قیدهای سازه در هر ل حظه وزن سازه حداقل گردد . بهینه سازی سازه های دریایی که عمدتا تحت بارهای دینامیکی قرارگرفته و رفتار غیر خطی از خود نشان می دهند کمک بزرگی به اقتصاد ملی خواهد بود . اما روبرو شدن با نیروهایی نظیرزلزله در مساله بهینه سازی با توجه به کثرت تعداد آزمون و خطاها و لزوم محاسبه قیدهای طراحی بسیار وقت گیراست. بدین لحاظ در روشهای پیشرفته بهینه سازی از محاسبات تقریبی استفاده می شود . با آموزش مناسب شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعی (Radial Basis Function) مقادیر تنش و تغییر مکان به طور تقریبی در هر چرخه طراحی محاسبه می شود . جهت همگرایی سریع به نقطه بهینه کلی از الگوریتم بازپخت فلزات(Simulated Annealing) استفاده شده است. در این تحقیق برنامه بهینه سازی و تقریب سازی در محیط نرم ا فزاری۶٫۵ MATLAB نوشته شده و برای تحلیل سازه نرم افزار۵٫۴ ANSYS از درون MATLAB فراخوانی می شود.