سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا راسخی – عضو هیأت علممی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
سید محمد سید پور – دانشجوی دکتری بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

پیونده قسمتی از یک سازه فضا کار است که هموندها را در جای خود نگه می دارد و نیروهای بین آنها را انتقال می دهد. پیوندهها معمولاً ۲۵ درصد و در یک شبکه گنبدی گاهی تا ۵۰ درصد کل وزن ساختار را به خود اختصاص می دهند، بنابرین همواره باید سعی شودکه پیوندهای بارفتار با استفاده از « آکام فلز » و توجیه اقتصادی مناسب طرح شود. در این مطالعه یک مدل اجزاء محدود جهت تحلیل الاستو- پلاستیک پیوندهی نرمافزار ANSYS8.1 ارائه گردید وبه وسیله ی این مدل بار نهایی پیونده تحت اثر بارگذاری دو محوره تعیین شده است. برای کسب اطمینان از صحت مدلسازی، نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید که انطباق خوبی مشاهده شد. با ترکیب برنامه ی تحلیل و بهینه سازی و جهات مفید وقابل قابل قبول » استفاده از روش بهینه سازی (UFD) قطر و ضخامت بهینه پیونده تعیین گردید. اما این روش نیازمند صرف وقت زیادی بود که عملاً آنرا نا کارآمد می نمود. بنابراین جهت کاهش زمان بهینه سازی از روشهای تقریب سازی با نام های روش مرتبه اول (LA)روش مرتبه دوم (QA) روش ترکیبی مرتبه اول (HLA)و روش ترکیبی مرتبه دومه (HQA) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که روشهای تقریب سازیHQA، QA، HLA، LAبه ترتیب با دقت بالا، از کاهش زمان بیشتر نسبت به هم برخورد ارند.