سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وحید گلباباپور – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود برزو – مدیر طرحهای توسعه ای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

صنعت نفت ایران صنعتی گسترده و رشد یافته است که با توجه و گواهی اطلاعات ذیل دارای منابع ارزنده و قابلیتهـای سـطح بالا بوده و علیرغم فشارهای بی ن المللی و جنگ تحمیلی ، در جهت توسعه زیر ساخت های اقتصادی کشور با اقتدار کامل به پـیش می رود . شرکت ملی نفت ایران ذخایر عظیمی از نفت خام را در اختیـار دارد کـه مـی توانـد بـیش از ۱۳۰/۷۹۸ میلیـارد بـشکه را بصورت اولیه و بازیافت دوم استخراج نماید . منابع عظیم گاز طب یعی ایران با ذخایری معادل ۲۶۷۵۰ متر مکعب برابـر بـا %۱۸ کـل ذخایر شناخته شده گاز طبیعی جهان بوده و با اختلاف حدود ۲۳ میلیارد متر مکعب با ذخایر روسیه گازی در مکـان دوم ذخـایر گـاز طبیعی جهان قراردارد . به منظور بهره برداری و صیانت از این میادین نفتی و گازی، برنا مه های گـسترده و طرحهـای ملـی در وزارت نفـت تـدوین و بوسیله شرکتها و متخصصان داخلی به اجرا در می آید . از جمله این طرحها طرح توسـعه میـادین گـازی همـا / شـانول / وراوی و پالایشگاه پارسیان ) ۲ جهت فرآورش گاز تولیدی این میادین ) میباشد . با اجرای این طرح ظرفیت تولید گا ز کشور به میـزان ۳۷/۵ میلیون متر مکعب در روز اضافه شده و ۴۵ هزار بشکه در روز مایعات گازی تولید میگردد . درآمد ارزی حاصله از اجرای ایـن طـرح در زمان بهره برداری ۴ میلیارد دلار در سال خواهد بود . اهمیت عمده اجرای این طرح تامین کمبود گاز مورد نیاز کشور در زمستان سال ۱۳۸۵ میباشد .با توجه به اهمیت طرح و سوابق اجرایی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، اجرای این طرح در اردیبهشت ماه سـال ۱۳۸۳ بـه این شرکت واگذار و این شرکت موفق گردید طرح را در مدت کمتر از ۳ سال به بهره برداری رسانده و رکـورد جدیـدی در صـنعت نفت و گاز کشور ثبت نماید .