سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عمران راستی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند

چکیده:

ماده ۲۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح می دارد که درراستای تامین امنیت پایدارمناطق مرزی و کنترل موثرمرزها وزارت کشور موظف است که باهمکاری وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی دادگستری اطلاعات و نیروی انتظامی و سایروزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط طرح جامع امنیت پایدارمناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به گونه ای که تاپایان برنامه طرح های مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجرا گردد دراین تحقیق ضمن کنکاش مبانی نظری امنیت پایدار و ارتباط آن با توسعه پایدار ورویکرد مناسب درتوسعه مناطق مرزی بادرنظر گرفتن ویژگیهای مناطق مرزی ضمن اسیب شناسی چالشهای فراروی طراحی طرح جامع امنیت پایدارمناطق مرزی الزامات و فرصتهای فراروی این طرح را درمناطق مرزی بخصوص مناطق مرزی شرق کشور و قانون برنامه پنجم توسعه شناسایی و مورد تاکید قراردهد