سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نورالله کثیری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران-دکتری مهندسی ش
نادر عربشاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علوم و تحقیقات- دکتری مهندسی س
محبت الله آگاه – کارشناس مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
طاهره زمردی صوفیانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از مطالعات، طراحی مناسب ایستگاه تقویت فشار، انتخاب بهترین روش تراکم از طریق بررسی روش های متفاوت تراکم در دو بخش اصلی جمع آوری و تراکم کم فشار و بخش تراکم پر فشار با طرح گزینه های مختلف، ( تراکم دو مرحله ای در بخش جمع آوری و دو مرحله ای در بخش تراکم پرفشار( ۱(ALTبعنوان گزینه برتر معرفی گردیده است)، انتخاب بهترین روش درنحوهبرگشت جریان مایعات هیدروکربنی خروجی از ظروف قطره گیر برای گزینه برتر تراکم ( ۱(ALT با طرح گزینه های مختلف میباشد ( ۲ALT بهترین گزینه در نحوه برگشت جریان مایعات هیدروکربنی تعیین گردیده است. در این گزینه مایعات هیدروکربنی خروجی از مخزن قطره گیر مرحله نهائی ( ۱۰۰۴(V- به مخزن قطره گیر مرحله اول ( ۱۰۰۳ (V- برگشت داده میشودو مایعات هیدروکربنی خروجی ازمخزن ( ۱۰۰۳(V- تا فشار مرحله دوم واحد بهره برداری کاهش فشار داده شده و به ظرف تفکیکمرحله دوم واحد بهره برداری وارد میگردد. سپس گاز آن با گاز مرحله دوم واحد بهره برداری مخلوط شده و به ایستگاه تراکم گاز منتقل میشود. مایعات حاصله نیز به مایعات مرحله دوم واحد بهره برداری اضافه خواهد شد ). شروع شبیه سازی و محاسبات مربوطه برای هر یک از گزینه ها منوط به مشخص نمودن فرضیات مقدماتی برای پاره ای تجهیزات (یا تعیین نوع آنها) یا پاره ای از پارامترها ازجمله اشباع بودن یا نبودن گاز فرآیندی و گاز بنگستانی با آب، تعیین اندازه خطوط لوله انتقال گاز، ظروف قطره گیر و نوع کمپرسورها و پارهای ماشین آلات دیگر بوده است. گازهای پرفشار خارج شده از ایستگاه تقویت فشار قلعه نار به همراه گاز چاه بنگستان که توسط یک خط لوله به انتهای ایستگاه تقویت فشار قلعه نار متصل میشود، جهت تزریق به مخزن نفتی توسط یک خط لوله به چاه تزریق قلعه نار منتقل و به تاسیسات سر چاهی متصل خواهد شد. با تزریق این گازها در مخزن قلعه نار در طی یک دوره ٢٠ ساله حدود ٥٦ میلیون بشکه اضافه برداشت نفت (به ارزش ١١٢٠ میلیون دلار)، معادل ٧٧٨٠ بشکه در روز (بصورت متوسط) خواهیم داشت.