سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزین نجفی پور – کارشناس مهندسین مشاور خدمات مهندسی آب و خاک کشور – مدیریت مطالعه کرخه

چکیده:

رودخانه هایی ک دارای جداره ناپایدار هستند مشکلات بسیار زیادی را در کوتاه مدت و دراز مدت بوجود می آورند. تخریب تدریجی جداره رودخانه و در نتیجه سازه ها و اراضی مجاور رودخانه ، ایجاد زمینه فرآیند رسوب گذاری، کاهش زاویه داخلی پیچاب ها، و نهایتا بوجود آمدن مسیری جدید برای رودخانه از اثرات حاصل از حرکت آب در پیچان رودهای دارای جداره ناپایدار می باشد. در این راستا گاها شاهد جابجایی یک قطعه زمین و یا یکرروستا از یک سوی رودخانه به سمت دیگر آن هستیم که این روند بطور ناخواسته عاملی برای تداخل اسناد مالکیت های اراضی شخصی و دولتی خواهد شد. حذف پیچاب رودخانه های با جداره ناپایدار و دارای زوایای کمتر از ۹۰ درجه محاسنی را به همراه داردکه می توان به مواردی همچون انتخاب مسیر رودخانه مطابق خواته های مهندسین مربوطه، کوتاهنمودن مسیر پیمایش آب و در نتیجه کاستن از شرایط ایجاد رسوب حاصل از ریزش جداره ها، جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه حاصل از فعالیت آب در قوس ها و نهایتا تثبیت نسبی جداره مسیر تعیین شده توسط کارشناسان مربوطه تا قبل از وارد شدن آب به داخل آن را بهمراه دارد. در بررسی بعمل آمده بر روی یکی از پیچاب های روخانه کارون مشخص گردید که در صورت حذف این پیچاب، مسیر ۹ کیلومتری رودخانه به ۲ کیلومتر کاهش یافته واز ایجاد رسوب به میزان حداقل یک میلیون متر مکعب جلوگیری بعمل خواهد آمد. همچنین ساماندهی پیچان رودهای دارای جداره ناپایدار باعث می شود تا صدها هکتار از اراضی موجود در مجاور رودخانه مورد استفاده کشاورزی قرار گیرد.