سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – عضو هیئت، علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدحمید سکاکی – استاد مدعو، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی شناور – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از سیستم های گسیل تمام اتوماتیک کامیون نقش عمد های در کاهش هزینه های عملیات ترابری معادن روباز ارائه م یکند. این عملیات بیشترین سهم را در میان اقلام هزینه های معدنکاری روباز به خود اختصاص می دهند. به همین دلیل در اکثر معادن روباز دنیا استفاده از سیستم های گسیل تمام اتوماتیک رایج شده است، ولی در ایران هنوز رو شهای تخصیص ثابت آن هم به نحوی کاملاً غیر صحیح متداول می باشند. کاهش هزین هها و افزایش قابلیت سودآوری در معادن روباز، راه اندازی هرچه سریع تر سیستم های گسیل انعطاف پذیر را در ایران ایجاب میکند. فقدان بسترهای مناسب برای به کارگیری سیستم گسیل تمام اتوماتیک در معادن روباز ایران و ضرورت بهبود هرچه سریعتر وضعیت کنونی ترابری در این معادن، برداشتن اولین گام ها را از طریق راه اندازی سیست مهای نیمه اتوماتیک ضروری میسازد. در این نوشتار ضمن مروری بر رو شهای تخصیص ثابت و انعطا فپذیر و سیستم های اجرایی تخصیص و گسیل (دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک)، سیستم نیمه اتوماتیک گسیل لحظ های کامیون با استفاده از GPS و ب یسیم به عنوان سیستم پیشنهادی برای معادن روباز ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ملزومات سخ تافزاری و
نر مافزاری سیستم، مدل برنام هریزی حمل و نقل برای تخصیص کامیون و الگوریتم گسیل کامیون عناوین موضوعات مورد بحث در این تحقیق هستند. تجربه نشان داده است که با به کارگیری سیست مهای گسیل کامیون با کاهش زمان های مسافرت (کامیون) و انتظار (شاول و کامیون)، تولید به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.