سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مصطفی فراهانی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

به منظور شناسایی فرصتها، نقاط ضعف، نقاط قوت و تهدیدهایی که متوجه فعالیتها کیفی شرکت است و نیز برنامه ریزی برای تهیه طرحهای بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت موجود، انجام شناخت وضع موجود شرکت، براساس تکنیک SWOTدر دو فاز و جمعاً مشتمل بر ۹ مرحله به شرح زیر انجام می شود. لازم به یادآوری است که فاز اول عمدتاً مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات را شامل شده است که اطلاعات اصلی آن باید توسط مسئولین کلیه مناطق و امورهای ذیربط در ستاد تهیه و در قالب فرمهای استاندارد معرفی شده در فاز یک (پیوست همین جزوه) به دفتر مدیریت کیفیت و تحقیقات ارائه شود. این دفتر براساس اطلاعات به دست آمده در فاز یک اقدام به تجزیه و تحلیل آنها نموده و براساس آن طی جلسات کمیته راهبردی، اقدام به شناسائی و تعیین استراتژیها و برنامه های اجرایی و پیشنهاد آن به واحدهای ذیربط خواهد نمود تا توسط مدیر عامل شرکت در مورد هر یک از آنها تصمیم گیری و پس از تصویب و ابلاغ از سوی ایشان، اقدامات اجرایی آنها به عمل آید.