سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیل زاده وحیدی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

سازه ها برای اهداف مختلفی طراحی و ساخته می شوند. برای رسیدن به این منظور باید هر سازه تحت اثر بارهای وارد ه و کلیه عوامل موثر بر آن نظیر زلزله پایداری خودرا حفظ کرده و با یک حاشیه ایمنی قابل قبول از گسیختگی دور باشد. در اینخصوص تصور عامه مردم این است که وقتی در طراحی یک سازه ضوابط و مقررات آیین نامه زلزله رعایت شود، خطر گسیختگی سازه از بین می رود. این باور ناصحیح از اعتماد مردم بر آیین نامه های متداول که تنها مبنای مشترک برای طرح و اجرای سازه های متعارف است، ناشیمی وشد. ولی واقعیت این است که اثر زلزله بر یک سازه و پاسخ سازه به آن،هنوز به درستی شناخته نشده است و اطلاعاتی که تا به حال در این زمینه حاصل شده است در مقایسه با مجهولات مسئلهناچیز می باشد.لذا ایین نامه ها ازمیان این اطلاعات محدود تنها بخش هایی را گزینش و پیشنهاد می نمایند که اتفاق نظر بیشتری بر سر آن ها وجود دارد، نه انکه قطعیت یافته باشند.
هدف ایین نامه های ساختمانی ارایه ضوابط و دستور العمل های ساده ای است که طرح و اجرای ساختمانهای متعارف را امکان پذیر سازد. البته این ضوابط ، حداقل شرایطلازم برای رسیدن به یکحاشیه ایمنی قابل قبول در سازه ها می باشد. تجربه نشان می دهد که رعایت ضوابط آیین نامه ای در موردسازه های معمولی نتایج قابل قبولی داشته و در بار گذاریهای بحرانیمانند رویداد یک زمین لرزه شدید تلفات جانی و مالی را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. با این حال در طرح سازه های ویژه مانند ساختمانهای بلند مرتبه، نیروگاه های هسته ای ، پالایشگاه های نفت و مشابه آنها، نمی توان تنها از آیین نامه های ساختمانی استفاده کرد. برای طرح این سازه ها لازم استبا بررسی و مطالعه تمام جوانب مسئله، معیارهای طرح لرزه ای بطور دقیق و روشن تعیین شود.