سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
عسی نخعی کمال آبادی – استادیار مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زنجیره تا مین یک شبکه شامل خرده فروش، عمده فرو ش، تو زیع کننده و تو لید کننده میباشد که در حقیقت هریک، تا مین کننده عامل پایین دست خود میباشند و خرده فروش نیز برآورده کننده نیاز مشتری نهایی است. در این مقاله کاربرد عامله ای هوشمند ۳ در طول زنجیره تامین مورد بررسی قرار میگیرد. نحوه برقرا ری ارتباط بین عاملها در طول زنجیره توسط یک مکا نیزم ارتبا طی تخته سیاه برقر ار م یشود و هریک از عاملها میتوانند با استفاده از مکانیز مهای یا دگیرنده خود حجم سفارشات خود را تنظیم نمایند. ابتدا مکا نیز مهای یا دگیری در مورد حجم سفارش در محیطهای پویا که در آن تقاض ای بازار از تو زیع خا صی پیروی میکند برر سی شده و در مرحله بعد زمان تحویل احتما لی هر تا مین کننده همزمان با تقاض ای احتما لی بازا ر مورد برر سی قرار میگیرد و بر ای آن با استفاده از الگو ریتم ژنتیکیکراهکار مناسب پیشنهاد میشود و در انتها نیز مکا نیز مهای ارتبا طی بین عاملها در طول زنجیره مورد بررسی قرار میگیرد، برای دستیابی به جوا ب، سئوالات زیر مورد بررسی قرار م یگیرند: آیا عاملها م یتوانند منطقا روشهایی را یاد بگیرند که در شرایط تقاضا و زمان تحویل احتمالی جواب خوب ایجاد نمایند؟ آیا عاملها میتوانند بیاموزند و خود را با
محیطهای مختلف تطبیق دهند؟ آیا عاملها میتوانند در طول زنجیره تامین با هم همکاری کنند؟آیا عاملها با استفاده از مکانیزم یادگیرنده خود قادر به کاهش اثر شلاق چرمی هستند؟