سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد تکریمی – اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان
بابک تیزکار – اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان

چکیده:

۲۷۰۰کیلومتر مرز آبی، ۵۰۰ هزار کیلومترمربع منابع آبهای داخلی، ۵۰۰ هزار تن تولید، ۷۶۰ هزار تن برآورد در پایان برنامه چهارم و هدف گذاریدستیابی به ۳ میلیون تن در افق توسعه در تولید و استحصال آبزیان افق بلندی را در مقیاس ملی نظاره می کند. طرح های زود بازده شیلاتی فرصتیاست که با اعمال مدیریت و برنامه ریزی اصولی ضمن فراهم ساختن زمینه های شغلی مستقیم و غیرمستقیم علاوه بر توسعه شیلات کشور در شکوفاییاقتصادی منطقه ای و ملی نقش ارزشمندی ایفا گردد. دهکده تکثیر و پرورش آبزیان، شهرک کارگاههای کوچک فرآوری و بسته بندی و شهرک عرضهانواع آبزیان می تواند بستر مناسب و اَمنی برای سرمایه گذاری توسط دانش آموختگان علمی- کاربردی فراهم نماید که با حداقل سرمایه گذاری و با بهره. گیری از دانش فنی ضمن دستیابی به اشتغال موجبات توسعه پایدار شیلات را محقق کنند