مقاله طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد طرح واره تجاوزگران جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد طرح واره تجاوزگران جنسي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجاوزگري جنسي
مقاله جرايم جنسي
مقاله طرح واره هاي ناسازگار اوليه
مقاله ابعاد طرح واره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت منش الهه
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمديان شعرباف حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد طرح واره در يک نمونه تجاوزگر جنسي انجام شده است.
روش: آزمودني هاي اين پژوهش در دو گروه ۳۴ نفري (يک گروه تجاوز گر جنسي و يک گروه افراد عادي) بررسي شدند. نمونه تجاوزگران جنسي به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان افرادي که به جرم تجاوز به عنف در زندان مرکزي شهر مشهد به سر مي بردند انتخاب شدند. افراد عادي که به كمك شاخص GSI در آزمون SCL-90-R مشخص شده بودند از نظر چهار متغير سن، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال و ميزان تحصيلات با گروه اول همتا شدند. داده هاي اين پژوهش به كمك پرسش نامه طرح واره هاي ناسازگار اوليه يانگ (فرم کوتاه) گردآوري و با بهره گيري از آزمونt  استيودنت براي گروه هاي همبسته تحليل شدند. هم چنين آزمون SCL-90-R با هدف سرند گروه عادي به كار برده شد.
يافته ها: ميانگين نمرات طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد طرح واره گروه تجاوزگران جنسي به طور معني داري از ميانگين نمرات افراد عادي در اين مولفه ها بيشتر بود (P<0.05). اين اختلاف بيش از همه در طرح واره هاي آسيب پذيري نسبت به زيان يا بيماري، فرمانبرداري، نقص / شرم و وابستگي / بي کفايتي، استحقاق / بزرگ منشي و ابعاد طرح واره بريدگي / طرد و خودگرداني و عملکرد مختل، ديده شد. هم چنين در طرح واره ناسازگار اوليه ازخودگذشتگي، تفاوت معني داري بين دو گروه ديده نشد (P<0.05).
نتيجه گيري: پررنگ تربودن طرح واره هاي ناسازگار اوليه به ويژه در دو حوزه بريدگي / طرد و خودگرداني / عملکرد مختل مي تواند در گرايش افراد به سوي ارتکاب رفتارهاي تجاوزگرانه جنسي نقش داشته باشد.