سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

درسالهای اخیر به پیشرفتهای فناوری اطلاعات در محیط کار و نقش آن در ارتقا بهره وری وکارایی کارکنان در محیط کار توجه ویژه ای مبذول شده است با وجود این شیوه فناوری فرصتهایی برای ارتکاب رفتارهای ضد شهروندی نیز در اختیار کارکنان قرارداده است یکی ازا ین رفتارها طفره روی اینترنتی در محیط کار است طفره روی اینترنتی به استفاده کارکنان از امکانات اینترنتی سازمان ها د رجهت دستیابی به اهداف و نفع شخصی در اثنای ساعات کار اشاره دارددرایننوشتار تلاش شده است این پدیده در چارچوب مفهوم کلی تر رفتار ضد شهروندی سازمانی یا کجروی در محیط کار مفهوم پردازی شود و انواع مختلف آن برخی عوامل موثر بر آن و نحوه سنجش آن موردب ررسی قرار گیرد افزون بر این درخصوص میزان شیوع و ضرورت بررسی آن توضیحاتی عرضه می شود.