سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش گورابجیری پور – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات عضو هیئت علمی
پریوش مهدوی – کارشناس ارشد پترولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
مهرعلی اقبالی – کارشناس ارشد پترولوژی از دانشگاه تربیت معلم شرکت تحقیقات و کاربرد موا

چکیده:

محدوده کوهیان به وسعت ۱۰ کیلومتر مربع در ۳۵ کیلومتری شمال شرق زنجان و ۵۰ کیلومتری جنوب غربی گیلوان واقع شده است. این محدوده بر اساس تقسیمات زمین شناسی ساختاری ایران در پهنه البرز-البرز باختری قرار داشته و شامل مجموعه ای از سنگ های نفوذی گرانیتوئیدی است که در واحدهای ولکانیک- ولکانی کلاستیک با سن ائوسن نفوذ کرده است. پس از بررسی های ابتدایی، دو محدوده شرقی و جنوب غربی به عنوان مناطق امید بخش انتخاب و تحت اکتشافات تکمیلی تر قرار گرفت. در محدوده شرقی ۷۶ نمونه از ۴ ترانشه در جهت عمود بر کانی سازی برداشت شد که تنها ۱۲% از آنها عیار طلا بالاتر از ۱۰۰ppb داشته و تنها یک نمونه ۳ppb طلا داشته است به طوری که عیار میانگین آن ۱۲۰ppb بوده است. در این محدوده Au,Cu,Bi و Ag همبستگی نشان می دهند. محدوده جنوب غربی به علت آلتراسیون آرژیلی شدید و آثار کانی سازی مقطعی محدود انتخاب شد که در آنها ۲۵ نمونه در سه روند برداشت گردید. عیار بسیار پایین و وجود همبستگیبسیار پایین عناصر( همبستگی محدود بین سرب با مولیبدن و نقره و همبستگی طلا با مولیبدن و تنگستن) از نشانه های این محدوه می باشد.نتایج این بررسی نشان داد که کانی سازی مس و طلا محرز بوده و روابط همبستگی بین عناصر، کانی سازی هیدروترمال نوع رگه ای را نشان می دهد. ارتباط کانی سازی طلا با عناصر تحت کانی سازی است که با توجه به وضعیت همبستگی کانی ها، وسعت کم بخش عیاردار و عدم وجود زون بندی آلتراسیون ادامه فعالیت اکتشافی مقرون به صرفه نبوده و بحث طلای کوهیان پایان یافته می باشد.