سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید ادریس فیض آبادی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
طاهره سبزه – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران

چکیده:

ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی ا برای یک حلقه کوانتومی دو بعدی با استفاده از یک پتانسیل مناسب در حضور یک میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی و یک شار مغناطیسی که از داخل حلقه عبور می کند به طور تحلیلی محاسبه شده است. با استفاده از تئوری اختلال اثرات ناشی از برهم کنش اسپین الکترون با میدان مغناطیسی خارجی را مورد بررسی قرار داده ایم.تحقیق نشان می دهدکه این برهمکنش موجب شکافتگی طیف انرژی می شود و این شکافتگی تا مرتبه اول اختلال دقیق است مقدار این شکافتگی را نیز ارائه داده ایم و نشان میدهیم که تصحیحات مرتبه دوم و بالاتر برهمکنش زیمن تنها برای نقاط کوانتومی و حلقه هایی با جرم موثر الکترونی نزدیک به صفر مخالف صفر است.