سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشیار ایمانی کله سر – استادیار دانشکدة فنی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر کلاهدوز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدةفنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این مقاله به تحلیل پاسخ ساختما نهای بلند مستطیلی در امتداد عمود بر باد م یپردازد .ابزار اصلی مورد استفاده در این مطالعه، مدل های ساختمانی و تونل باد می باشند. چندین طیف نیروی عرضی بی بعد برای ساختما نهای بلند منفرد وجود دارد .بررسی در ادبیات فنی نشان م یدهد که هیچ پژوهش و تحقیقی در مورد طیف نیروی عرضی بی بعد با در نظر گرفتن اثر همجواری ساختمانهای بلند مستطیلی انجام نگرفته است .از این رو فقدان طیف نیروی عرضی بی بعد با در نظر گرفتن اثرهم جواری ساختمانهای بلند باعث شد که مولفان برای تولید همچون طیف نیروی عرضی بیبعد ساختمانهاای بلند در مجاورت ب ا دیگرساختما نهای مشابه اهتمام ورزند. این مد لها برای طراحی اولیه ساختمانهای بلند خیلی مفید می باشند. در این مقاله طیف نیروی عرضی بی بعد برای مدل ساختمانی مستطیلی بلند با نسبت ابعاد ١٢:٢:١ در مجاورت ساختماای دیگر به دست آمده است .ارتفاع ساختمانهای مجاور مساوی ساختمان اصلی و با نسبت ابعاد پلان ١:٤ و ١:٢,٥ و ١:١,٥ م یباشند.